Volodymyr KARANIN ■ IČO: 04235924 Mozambická 623/6, 160 00 Praha – Vokovice

tel: +420775159053 ■ e-mail: order@letisteexpress.cz ■ www: https://letisteexpress.cz


bankovní spojení: česká spořitelna a.s, číslo účtu CZK: 2805194163/0800OBCHODNÍ PODMÍNKY DOPRAVCE PRO ZÁKAZNÍKY VYUŽÍVAJÍCÍ PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB

(dále též jako„obchodní podmínky“ či „OP“)

platné a účinné od 13.03.2017

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

  1. Volodymyr KARANIN, IČO: 04235924, (dále jen jako „Dopravce“) je podnikatelem v silniční dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále jen jako „zákon“), provozující taxislužbu. Dopravce zajišťuje taxislužbu výhradně registrovanými vozidly určenými k přepravě nejvýše 9 osob včetně řidiče bez taxametru, a to na základě předchozí písemné smlouvy uzavírané dle § 21 odst. 4 zákona ve spojení se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dopravce rovněž zprostředkovává službu přepravy pro jiné dopravce.

  2. Tyto OP vydává Dopravce za účelem podrobnější úpravy práv a povinností vzniklých v souvislosti nebo na základě smlouvy o přepravě osob uzavírané mezi Dopravcem a zákazníkem (dále jen jako „Smlouva“). Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Pokud není ve Smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky.

  3. Právní vztahy mezi Dopravcem a zákazníkem jsou založeny uzavřením příslušné Smlouvy. Dopravce se na základě Smlouvy zavazuje zajistit pro Zákazníka ve sjednaném datu a trase přepravu předem určených osob (dále jen jako „přeprava“) a Zákazník se zavazuje zaplatit za tyto služby předem sjednanou odměnu.

  4. Zákazníkem je fyzická či právnická osoba, která využívá služeb dopravce či zprostředkovaného dopravce na základě objednávky či Smlouvy (dále jen jako „Zákazník“). 1. OBJEDNÁVKA PŘEPRAVY A UZAVŘENÍ SMLOUVY

  1. Objednávku přepravy může Zákazník učinit e-mailem, telefonicky - zprávou SMS, MMS, pomocí mobilní aplikace (viber apod.) či pomocí formuláře na internetových stránkách Dopravce www.letisteexpress.cz . Při vytvoření objednávky postupuje Zákazník tak, že vyplní údaje ve formuláři objednávky a objednávku potvrdí. Ve formuláři objednávky či v objednávce Zákazník vyplní či uvede minimálně následující údaje:

 1. Odesláním či potvrzením objednávky Zákazník (i) podává závazný návrh na uzavření Smlouvy mezi Dopravcem a zákazníkem a současně potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

 2. Dopravce se zavazuje přijmout návrh Smlouvy Zákazníka (objednávku) do 60minut od přijetí objednávky, pokud tento návrh není v rozporu s obchodními podmínkami a Dopravce nemá konkrétní důvod domnívat se, že Zákazník Smlouvu poruší. Dopravce potvrdí přijetí návrhu Smlouvy prostřednictvím na elektronickou adresu Zákazníka (email, sms/mms, apod.); dále jen jako „elektronická adresa zákazníka“.

 3. Smlouva mezi Dopravcem a zákazníkem je uzavřena odesláním přijetí objednávky, které je Dopravcem zasláno Zákazníkovi na elektronickou adresu, kterou Zákazník uvedl v objednávce.

 4. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (např. náklady na internetové připojení, telefonní hovory apod.) si hradí Zákazník sám.

 5. Pokud má Dopravce uzavřenou se zákazníkem rámcovou smlouvu, k realizaci sjednaného druhu přepravy dojde rovněž na základě objednávky s následným potvrzením objednávky dle čl. 2 těchto obchodních podmínek.

 6. Pokud není ve Smlouvě dohodnuto jinak, Dopravce i Zákazník na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě a v souvislosti se Smlouvou. Zákazník a Dopravce vylučují uplatnění §§ 1765 až 1766 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na svůj smluvní vztah založený Smlouvou. 1. CENA PŘEPRAVY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cena přepravy je stanovena buď dohodou smluvních stran, nebo ceníkem služeb přepravy, který je uveřejněn na internetových stránkách Dopravce www.letisteexpress.cz . Dopravce si vyhrazuje právo ceník služeb přepravy změnit. Cena přepravy je platná v den objednávky.

  2. Dopravce nabízí na výběr z těchto způsobů platby:

 1. v hotovosti u řidiče Dopravce; při volbě platby v hotovosti u řidiče bude potvrzení o zaplacení vydáno Zákazníkovi v den přepravy. Řidič Dopravce přijímá v hotovosti pouze české koruny (CZK) a hotovostní platby v EUR a USD. Platby v hotovosti v cizí měně se odvíjí od aktuálního směnného kurzu české koruny v den přepravy určený Dopravcem, nikoliv od kurzu aktuálního v den provedení objednávky.

 2. bankovním převodem; při volbě platby bankovním převodem uhradí cenu přepravy před jejím vyřízením na bankovní účet Dopravce. Pro vyřízení objednávky je třeba uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který Zákazník získá při dokončení objednávky. V případě platby za přepravu formou bankovního převodu se považuje cena přepravy za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet Dopravce.

 1. Zálohové platby; Dopravce si vyhrazuje právo požadovat od Zákazníka uhrazení zálohové faktury před realizací objednávky a objednávku v případě jejího neuhrazení zrušit. Záloha musí být uhrazena alespoň 24 hodin před stanoveným časem vyzvednutí. V takových případech bude Dopravce Zákazníka o nutnosti složení zálohy a možném způsobu úhrady informovat. 1. ZMĚNA OBJEDNÁVKY, STORNO PODMÍNKY

 1. Zákazník může objednanou službu přepravy bezplatně změnit či zrušit, a to stejným postupem, jaký je stanoven pro vytvoření objednávky dle čl. 2 OP; změnu či storno objednávky musí zákazník učinit minimálně 2 hodiny před sjednaným časem vyzvednutí zákazníka Dopravcem. V opačném případě je Dopravce oprávněn účtovat zákazníkovi storno poplatek ve výši 100% ceny dle ceníku Dopravce. Storno poplatek účtovaný Dopravcem pokrývá náklady Dopravce na zrušenou objednávku přepravy.

 2. Zákazník bere na vědomí, že odlišné storno podmínky platí pro přepravu s místem vyzvednutí mimo území hl.m.Prahy. Zrušení objednávky přepravy musí být provedeno minimálně 24 hodin před sjednaným časem vyzvednutí zákazníka dopravcem. V opačném případě je dopravce oprávněn účtovat zákazníkovi storno poplatek ve výši 100% ceny. Storno poplatek účtovaný dopravcem pokrývá náklady dopravce na zrušenou objednávku přepravy. 1. VZTAHY MEZI DOPRAVCEM A PŘEPRAVOVANÝMI OSOBAMI

  1. Dopravce se zavazuje přepravit osobu (osoby) z nástupního místa do místa cílového dle předem sjednaných podmínek ve Smlouvě či v těchto obchodních podmínkách.

  2. Základní čekací doba na zákazníka v délce trvání 20minut je již započtena v ceně přepravy. Každá další hodina je účtována dle platného ceníku Dopravce.

  3. Za porušení Smlouvy o přepravě se nepovažuje právo prodloužit čekací dobu zákazníka na Dopravce z důvodu neočekávaných událostí (např. dopravní situace, nepřízeň počasí) a z důvodu optimalizace přepravy (např. z důvodu zpoždění leteckého spoje, příjezdu vlaku, autobusu).

  4. Zákazník má právo na bezplatnou přepravu zavazadel o hmotnosti 20 kg na osobu. Cestující včetně jejich zavazadel jsou pojištěni v souladu s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Nad rámec povinného pojištění je pro vozidlo sjednáno doplňkové pojištění k havarijnímu pojištění – Pojištění úrazu dopravovaných osob.

  5. Z důvodu dodržení přepravních podmínek z hlediska bezpečnosti jiných osob a ochrany jejich zdraví a z důvodu zájmu na zajištění řádné a bezpečné přepravy je řidič Dopravce oprávněn nevpustit do vozidla či vyloučit z přepravy osoby, u kterých má důvodné podezření, že jsou agresivní, pod vlivem alkoholu či omamných látek. Řidič je dále oprávněn dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy.

  6. Dopravce nahradí škodu vzniklou zákazníkovi tím, že přeprava nebyla provedena včas, avšak pouze v případě, že zákazník písemně uplatní nárok u Dopravce bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů. Dopravce je povinen sdělit zákazníkovi své stanovisko k reklamaci nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace.

  7. Dopravce nenese odpovědnost za škody či nesplnění sjednaných podmínek v důsledku vyšší moci, anebo okolností, které přímo či nepřímo vyplývají z jednání orgánů státní správy. 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  2. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Dopravcem pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání obchodních sdělení. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení zákazník uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně pomocí odkazu na webových stránkách Dopravce odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy o přepravě. 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, ÚČINNOST OP

  1. Uzavřené smlouvy o přepravě jsou archivovány Dopravcem v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.

  2. Dopravce je oprávněn provést změny obchodních podmínek i ceníků. Pro zákazníka jsou závazné obchodní podmínky a ceníky účinné v době odeslání objednávky či uzavření smlouvy.

  3. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 13.03.2017.

V Praze dne 13.03.2017

Volodymyr KARANIN