Letiste Express s. r. o. ■ IČO: 068 18 188  sídlo: Eliášova 922/21, Bubeneč, 160 00 Praha 6  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 289513

tel: +420775159053 ■ e-mail: [email protected] ■ www: https://letisteexpress.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., číslo účtu (CZK): 2805194163/0800

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY DOPRAVCE PRO ZÁKAZNÍKY VYUŽÍVAJÍCÍ SMLUVNÍCH PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB

(dále též jen jako „Obchodní podmínky“)

platné a účinné od 1. dubna 2018

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
  1. Společnost Letiste Express s. r. o., se sídlem Eliášova 922/21, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 289513 zprostředkovává službu přepravy pro jiné dopravce a provozuje příležitostnou osobní silniční dopravu (dále též jen jako „Dopravce“) dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „Zákon“). Dopravce zajišťuje taxislužbu výhradně registrovanými vozidly určenými k přepravě nejvýše 9 osob včetně řidiče bez taxametru, a to na základě předchozí písemné smlouvy uzavírané dle § 21 odst. 4 Zákona ve spojení se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen též jako „Občanský zákoník“). Dopravce rovněž zprostředkovává službu přepravy pro jiné dopravce.
  2. Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, která objednává nebo využívá služeb Dopravce či zprostředkovaného dopravce na základě Smlouvy (dále též jen jako „Zákazník“).
  3.  Tyto Obchodní podmínky vydává Dopravce za účelem podrobnější úpravy práv a povinností vzniklých v souvislosti nebo na základě smlouvy o přepravě osob uzavírané mezi Dopravcem a Zákazníkem (dále též jen jako „Smlouva“). Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Pokud není ve Smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran Obchodní podmínky.
  4. Právní vztahy mezi Dopravcem a Zákazníkem jsou založeny uzavřením příslušné písemné Smlouvy v souladu s aplikovatelnými právními předpisy. Dopravce se na základě Smlouvy zavazuje zajistit pro Zákazníka ve sjednaném datu a trase přepravu předem určených osob na místo určení (dále též jen jako „Přeprava“) a Zákazník se zavazuje zaplatit za tyto služby předem sjednanou odměnu.
  5. Tyto Obchodní podmínky se na Smluvní vztah dle Smlouvy uplatní od okamžiku, kdy se s nimi Zákazník poprvé seznámil a/nebo kdy je poprvé odsouhlasil a/nebo kdy na ně bylo poprvé při jakémkoliv jednání smluvních stran odkázáno (např. odkazem při odeslání objednávky a potvrzení seznámení se s Obchodními podmínkami ze strany Zákazníka).
 2. OBJEDNÁVKA PŘEPRAVY A UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Objednávku Přepravy může Zákazník učinit e-mailem, telefonicky, zprávou SMS, MMS, pomocí mobilní aplikace (viber apod.) nebo pomocí formuláře na internetových stránkách Dopravce www.letisteexpress.cz. Při vytvoření objednávky postupuje Zákazník tak, že vyplní údaje ve formuláři objednávky a objednávku potvrdí. Ve formuláři objednávky či v objednávce Zákazník vyplní či uvede minimálně následující údaje (Dopravce má právo vyžádat si dodatečné údaje o Zákazníkovi):
 • jméno, příjmení, adresa, datum narození a kontaktní údaje Zákazníka (mobil, e-mail);
 • počet přepravovaných osob a jejich identifikační údaje (alespoň jméno a příjmení, jsou-li Zákazníkovi známy);
 • datum a čas začátku Přepravy;
 • trasu Přepravy (nástupní místo, výstupní místo).
  1. Odesláním objednávky Zákazník projevuje zájem o uzavření Smlouvy mezi ním a Dopravcem a současně potvrzuje, že si Obchodní podmínky přečetl, v celém rozsahu jim porozuměl a souhlasí s nimi.
  2. Dopravce se zavazuje potvrdit objednávku Zákazníka zpravidla do 60 (šedesáti) minut od jejího prokazatelného přijetí, a to pouze v případě, že objednávka obsahuje veškeré požadované informace a údaje, není v rozporu s Obchodními podmínkami a Dopravce nemá konkrétní důvod domnívat se, že Zákazník případnou Smlouvu poruší nebo Přepravu neuskuteční. Dopravce potvrdí přijetí objednávky telefonicky nebo na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v objednávce (email, SMS/MMS apod.; dále též jen jako „Elektronická adresa zákazníka“). Potvrzením objednávky Zákazníkovi nevzniká právní nárok na uzavření Smlouvy.
  3. Vzor písemné Smlouvy (umístěn na internetové stránce dopravce www.letisteexpress.cz) je Zákazník po potvrzení objednávky povinen vytisknout, pravdivě a úplně vyplnit, podepsat a v písemné formě bezodkladně doručit na adresu Dopravce uvedenou v záhlaví Obchodních podmínek, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
  4. Smlouva je uzavřena podpisem jejího písemného vyhotovení Dopravcem poté, co Smlouva bude podepsána Zákazníkem. Dopravce se zavazuje Zákazníka informovat bez zbytečného odkladu o uzavření Smlouvy. Smluvní strany si dohodnou způsob předání písemné Smlouvy Zákazníkovi.
  5. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při vyřízení objednávky Přepravy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s objednávkou Přepravy (např. náklady na internetové připojení, telefonní hovory apod.) si hradí Zákazník sám.
  6. Pokud má Dopravce uzavřenou se Zákazníkem písemnou rámcovou smlouvu, k realizaci sjednaného druhu Přepravy bude Přeprava realizována rovněž na základě objednávky s jejím následným potvrzením dle čl. 2 Obchodních podmínek. Postup uzavření rámcové smlouvy bude sjednán individuálně.
  7. Pokud není ve Smlouvě dohodnuto jinak, Dopravce i Zákazník na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě a v souvislosti se Smlouvou. Zákazník a Dopravce vylučují uplatnění §§ 1765 až 1766 Občanského zákoníku na smluvní vztah založený Smlouvou.
  8. Dopravce i Zákazník se před zahájením Přepravy zavazují podepsat písemné potvrzení o uzavření Smlouvy, jehož jedno vyhotovení bude předáno Zákazníkovi. Toto potvrzení mimo jiné potvrzuje splnění podmínek pro zahájení Přepravy ze strany Dopravce. Odmítne-li Zákazník takové potvrzení podepsat, je Dopravce oprávněn Přepravu neuskutečnit a postupuje se obdobně jako při zrušení objednávky méně než 2 (dvě) hodiny před sjednaným časem začátku Přepravy.
 1. CENA PŘEPRAVY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, je cena Přepravy stanovena ceníkem služeb, který je uveřejněn na internetových stránkách Dopravce www.letisteexpress.cz. Dopravce si vyhrazuje právo ceník služeb jednostranně změnit. Cena Přepravy je určena ceníkem služeb platným v den potvrzení objednávky Dopravcem.
  2. Dopravce nabízí na výběr z těchto způsobů platby:
 1. v hotovosti u řidiče Dopravce; při volbě platby v hotovosti u řidiče bude potvrzení o zaplacení vydáno Zákazníkovi po úhradě v den Přepravy. Řidič Dopravce přijímá v hotovosti pouze české koruny (CZK), Euro (EUR) nebo americké dolary (USD). Platby v hotovosti v cizí měně se odvíjí od aktuálního směnného kurzu české koruny v den Přepravy určený Dopravcem, nikoliv od kurzu aktuálního v den provedení objednávky. Dopravce si vyhrazuje právo vracet částky výhradně v českých korunách (CZK) i v případě, že byla cena uhrazena v jiné měně.
 2. bankovním převodem na účet Dopravce; při volbě platby bankovním převodem uhradí Zákazník cenu Přepravy před jejím zahájením na příslušný bankovní účet Dopravce. Pro vyřízení objednávky je třeba uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který Zákazník získá při potvrzení objednávky. V případě platby za přepravu formou bankovního převodu se považuje cena Přepravy za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet Dopravce.
 3. zálohovou platbou; Dopravce si vyhrazuje právo požadovat od Zákazníka uhrazení zálohové faktury před realizací objednávky a Smlouvu v případě jejího neuhrazení neuzavřít. Záloha musí být připsána na bankovní účet Dopravce alespoň 24 (dvacet čtyři) hodin před stanoveným časem začátku přepravy. V případech požadavku na zálohu bude Dopravce Zákazníka o nutnosti složení zálohy a způsobu její úhrady předem informovat.
 1. ZMĚNA OBJEDNÁVKY NEBO SMLOUVY, STORNO PODMÍNKY
 1. Zákazník může objednanou Přepravu zrušit, a to stejným postupem, jaký je stanoven pro vytvoření objednávky dle čl. 2 Obchodních podmínek; storno objednávky musí Zákazník učinit nejpozději 2 (dvě) hodiny před sjednaným časem začátku Přepravy Zákazníka Dopravcem. Bude-li objednávka zrušena méně než 2 (dvě) hodiny před sjednaným časem začátku Přepravy Zákazníka, je Dopravce oprávněn účtovat Zákazníkovi storno poplatek ve výši 100 % ceny dle ceníku Dopravce za sjednanou Přepravu. Storno objednávky ze strany Zákazníka se považuje za odstoupení od Smlouvy, byla-li již uzavřena, a storno poplatek, bude-li hrazen, se považuje za smluvní pokutu dle Smlouvy. Storno poplatek účtovaný Dopravcem pokrývá náklady Dopravce na zrušenou objednávku Přepravy.
 2. Zákazník bere na vědomí, že odlišné storno podmínky (resp. podmínky odstoupení od Smlouvy) platí pro Přepravu s nástupním místem mimo území hl. m. Prahy. Zrušení objednávky (resp. odstoupení od Smlouvy) Přepravy musí být v takovém případě provedeno nejpozději 24 (dvacet čtyři) hodin před sjednaným časem začátku Přepravy Zákazníka Dopravcem. V opačném případě je Dopravce oprávněn vyúčtovat Zákazníkovi storno poplatek (smluvní pokutu, byla-li Smlouva již uzavřena) ve výši 100 % sjednané ceny Přepravy. Storno poplatek účtovaný Dopravcem pokrývá náklady Dopravce na zrušenou objednávku Přepravy.
 3. Zruší-li Zákazník objednávku včas a řádně (tj. aniž by byl povinen uhradit storno poplatek / smluvní pokutu dle čl. 4 Obchodních podmínek) a byla-li již uhrazena cena Přepravy bankovním převodem nebo na základě zálohové platby, zavazuje se Dopravce Zákazníkovi cenu Přepravy vrátit na účet, ze kterého byla platba odeslána, a to nejpozději do 30 (třicet) dnů ode dne zrušení objednávky.
 1. VZTAHY MEZI DOPRAVCEM A PŘEPRAVOVANÝMI OSOBAMI
  1. Dopravce se zavazuje přepravit osobu (osoby) z nástupního místa do výstupního místa dle předem sjednaných podmínek ve Smlouvě a v souladu s Obchodními podmínkami.
  2. Základní čekací doba na Zákazníka v délce trvání 20 (dvacet) minut je již započtena v ceně Přepravy. Každá další započatá hodina je účtována dle platného ceníku Dopravce dle čl. 3 odst. 1 Obchodních podmínek.
  3. Za porušení Smlouvy se nepovažuje právo Dopravce prodloužit čekací dobu Zákazníka na přistavení vozidla z důvodu neočekávaných událostí (např. dopravní situace, nepřízeň počasí) a z důvodu optimalizace přepravy (např. z důvodu zpoždění leteckého spoje, příjezdu vlaku, autobusu apod.).
  4. Zákazník má právo na bezplatnou přepravu zavazadel o hmotnosti nejvýše 20 (dvacet) kg na osobu. Zákazníci včetně jejich zavazadel jsou pojištěni v souladu s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Nad rámec povinného pojištění je pro vozidlo sjednáno doplňkové pojištění k havarijnímu pojištění – Pojištění úrazu dopravovaných osob.
  5. Zákazník je povinen zdržet se zejména jakýchkoli zásahů do řízení vozidla, zásahů do prostoru řidiče vozidla, kouření ve vozidle, vyklánění se z oken, vyhazování jakýchkoli předmětů z vozidla nebo poškozování vozidla.
  6. Z důvodu dodržení přepravních podmínek z hlediska bezpečnosti jiných osob a ochrany jejich zdraví, veřejného pořádku a z důvodu zájmu na zajištění řádné a bezpečné Přepravy je řidič Dopravce oprávněn do vozidla nevpustit či z vozidla vyloučit osoby, u kterých má důvodné podezření, že jsou nebo by mohly agresivní, pod vlivem alkoholu či omamných látek. Řidič je dále oprávněn dávat Zákazníkům pokyny a příkazy k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy.
  7. Dopravce nahradí škodu vzniklou Zákazníkovi tím, že Přeprava nebyla provedena včas, avšak pouze v případě, že Zákazník písemně uplatní nárok u Dopravce a doloží oprávněnost tohoto nároku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy měla být Přeprava realizována. Dopravce je povinen sdělit Zákazníkovi své stanovisko k reklamaci nejpozději do 30 (třiceti) dnů od jejího obdržení. Ustanovení čl. 5 odst. 3 a 7 tímto není dotčeno.
  8. Dopravce nenese odpovědnost za škody či nesplnění sjednaných podmínek v důsledku vyšší moci, anebo okolností, které přímo či nepřímo vyplývají z jednání orgánů státní správy.
 2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Nakládání s osobními údaji Zákazníků podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Dopravcem pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání obchodních sdělení. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení Zákazník uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně pomocí odkazu na webových stránkách Dopravce odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy o přepravě.
 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Dopravce je oprávněn provést změny Obchodních podmínek i ceníků. Pro Zákazníka jsou závazné Obchodní podmínky a ceníky účinné v době odeslání objednávky.
  2. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. dubna 2018.
Book Online
Last and First name
Enter your first name and last name

For example:
«Michael Davis»
«Linda Green»
Telephone number
Enter your phone number COMPLETELY (with a country code)

For example:
«+791111111111»
«+380671111111»
E-mail
Enter your email address

For example:
«[email protected]»
«[email protected]»
Direction
Passengers
Child car seats
Notes

Your order
Last and First name -
Telephone number -
Direction -
Date -
Pickup time -
Flight number -

Direction 2 -
Date -
Pickup time -
Flight number -
Passengers -
Notes -
Children's age -
Ваш заказ успешно оформлен!
Be helpful!
Recommend our service to friends!
facebook social vk social twitter social instagram social
Information
Route
Pick-Up Location - Vaclav Havel Airport Prague
Drop-Off Location -
Passengers -
Price of the transfer is

Price is per car
Information
The address you've entered is located outside of Prague!

You can check the prices HERE or make a booking via online booking form on our website. Then you will receive a message with the final price (WhatsApp/Viber/Email/SMS), which you can either CONFIRM or NOT.

Thank you
Best regards, Letiště Express